Покупка, продажа, аренда

1 Жалпы ереже

1.1. Осы Пайдаланушылық келісім (бұдан әрі — Келісім) «электрондық үкімет» веб-порталының және оның құрауыштарының Иесі, Әкімшісі және Пайдаланушысы арасындағы өзара байланысты реттейді.

1.2. Осы Келісімде келесі түсініктер пайдаланылады:

 • 1) «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – Портал) – барлық шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге қолжетімділіктің бірыңғай терезесін құрайтын ақпараттық жүйе;
 • 2) Порталдың құрауыштары – жекелеген электрондық қызметтер, ақпарат және (немесе) сервистерді ұсынуға мамандандырылған Порталдың бөліктері;
 • 3) электрондық қызмет (бұдан әрі — Қызмет) – ақпараттық технологияларды қолданумен ақпараттық, интерактивтік және транзакциялық қызметтерді жеке және заңды тұлғаларға ұсыну;
 • 4) Портал және оның құрауыштарының иесі (бұдан әрі — Иесі) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган;
 • 5) Портал және оның құрауыштарының пайдаланушысы (бұдан әрі – Пайдаланушы) – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында оған қажетті интерактивтік мемлекеттік қызметтер немесе ақпарат, электрондық ақпараттық ресурстарды алу үшін Портал және оның құрауыштары қолданатын, Порталда және оның құрауыштарында тіркелген осы Келісімнің талаптарын қабылдаған кез келген жеке немесе заңды тұлға;
 • 6) Портал және оның құрауыштарының әкімшісі (бұдан әрі – Әкімші) – «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы;
 • 7) қызмет беруші – орталық мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелері, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудандар, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары, қаладағы аудандар, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтердің әкімдері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді көрсететін жеке және заңды тұлғалар;
 • 8) қысқа мәтіндік хабарлама (бұдан әрі – SMS-хабарлама) – ұялы байланыс арқылы ақпаратты беру және қабылдау бойынша ұялы байланыс операторымен көрсетілетін қызмет;
 • 9) «мобильдік үкімет» — Портал құрауышы, – ұялы байланыс технологиялары және Интернет арқылы электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерге және өзге қызметтерге қолжетімділікті ұсынатын ақпараттық жүйе;
 • 10) PUSH – мобильдік телефонның экранында пайда болып, маңызды оқиғалар мен жаңартулар туралы хабарлайтын «мобильдік үкімет» пайдаланушыларының мобильді қосымшасының қысқаша шығатын хабарламалары;
 • 11) мобильдік қосымша – бұл Пайдаланушының мобильдік құрылғысында іске қосылған және орнатылған және Интернет пен ұялы байланыс желісі арқылы электрондық нысанда «мобильдік үкімет» арқылы көрсетілетін өзге қызметтер мен мемлекеттік қызметтерге рұқсат ұсынатын бағдарлама.
 • 12) қызмет көрсету субъектісі – Портал арқыды электрондық қызметтерді көрсететін жеке немесе заңды тұлға.
 • 13) электродық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба және электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен құрылған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиістілігін және мамзұнының өзгермеушілігін растайтын электрондық цифрлық символдар жинағы;

1.3. Осы Келісімде пайдаланылатын барлық терминдер және анықтаулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндіріледі.

Платежи (9)

 • Государственная пошлина за выдачу свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества
 • Государственная пошлина за выдачу справки о перемене фамилии, имени, отчества
 • Государственная пошлина за выдачу справки о смерти
 • Государственная пошлина за выдачу свидетельства о заключении брака
 • Государственная пошлина за выдачу справки о заключении брака
 • Государственная пошлина за выдачу свидетельства о расторжении брака
 • Государственная пошлина за выдачу справки о расторжении брака
 • Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства о заключении брака
 • Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества

Платежи (20)

 • Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на квартиру, индивидуальный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), хозяйственные постройки
 • Государственный сбор за регистрацию изменений данных правообладателя, идентификационной характеристики объекта недвижимости
 • Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие — один объект
 • Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение, имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения)
 • Государственный сбор за регистрацию прекращения права на недвижимость в связи с гибелью (повреждением) недвижимого имущества или отказом от прав на него и в иных случаях, не связанных с переходом права
 • Государственный сбор за регистрацию сервитута (независимо от объектов)
 • Государственный сбор за регистрацию прекращения обременения, не связанного с переходом права третьему лицу, в том числе за регистрацию прекращения ипотеки недвижимого имущества
 • Государственный сбор за регистрацию права собственности, землепользования, иных прав (обременений прав) на земельный участок
 • Государственный сбор за регистрацию выдачи ипотечного свидетельства и его последующей передачи другим владельцам
 • Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение
 • Государственный сбор за регистрацию юридических притязаний
 • Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие — свыше десяти отдельно стоящих объектов
 • Государственный сбор за регистрацию уступки права требования по договору банковского займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой
 • Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на гаражи
 • Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие — от шести до десяти отдельно стоящих объектов
 • Пополнение депозитного/кредитного счета в АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
 • Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие — от двух до пяти отдельно стоящих объектов
 • Государственный сбор за выдачу дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество
 • Государственный сбор за регистрацию объекта кондоминиума
 • Государственный сбор за регистрацию изменения права или обременения права в результате изменения условия договора, являющегося основанием возникновения права (обременения права) или иных юридических фактов

Полезная информация (14)

 • Если в документах ошибки, или как внести изменения в удостоверение личности или свидетельство
 • Брак между гражданами Казахстана и иностранцами
 • Полезные онлайн-сервисы
 • Как зарегистрировать брак в Казахстане
 • Как зарегистрировать рождение ребенка через СМС
 • Имущество супругов в браке, или кто на что имеет право при разводе
 • Брачный договор: порядок и условия заключения
 • Лишение родительских прав в Казахстане
 • Контакты территориальных органов юстиций городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областных центров РК
 • Контакты отделов РАГС местных исполнительных органов РК
 • Проект «Onege». Как создать счастливую семью и избежать ошибок
 • Контакты служб поддержки семьи
 • Популярные сервисы портала eGov.kz
 • Как подать на развод

Услуги (23)

 • Уведомление о государственной регистрации смерти
 • Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов Республики Казахстан
 • Подача заявки на повторное свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества
 • Аннулирование записей актов гражданского состояния
 • Получение справки о заключении брака
 • Регистрация смерти, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния
 • Восстановление записей актов гражданского состояния
 • Подача электронного заявления на регистрацию брака
 • Получение сведений об ИИН
 • Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния
 • Получение справки о перемене имени, фамилии, отчества
 • Подача заявки на повторное свидетельство о расторжении брака
 • Подача заявки на повторное свидетельство о заключении брака
 • Подача заявки на повторное свидетельство о рождении
 • Получение справки о расторжении брака
 • Подача электронного заявления на регистрацию перемены фамилии, имени, отчества
 • Подача электронного заявления на регистрацию расторжения брака
 • Государственная регистрация заключения брака (супружества) за рубежом
 • Регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в ЗАГС
 • Регистрация заключения брака и внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния
 • Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния
 • Регистрация перемены имени, отчества, фамилии, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния
 • Государственная регистрация расторжения брака (супружества) за рубежом

Обзор личного кабинета Egov.kz

Личный кабинет egov kz находится по прямому адресу https://my.egov.kz/ и в него можно также зайти через наведение на свои ФИО в правом вернем углу после авторизации на сайте.

Это на мой взгляд это самый интересный раздел — он же Досье.

Здесь вы найдете всю информацию о себе, что есть в системе.

На первом экране мы видим свою персональную информацию и таймлайны по сроку получения и окончания документов — УДО и Паспорт РК.

Если не ошибаюсь в данном разделе также будут отображаться права (у меня просто нет прав, вот там и пусто).

Довольно удобно наблюдать шкалу истечения срока документов.

Далее мы наблюдаем данные о местоположении или другими словами прописке, причем здесь отображается как постоянная, так и временная.

Рядом с адресом временной прописки мы также видим шкалу окончания срока. Как получить временную прописку мы написали отдельную статью — https://cabinethelp.kz/vremennaya-registraciya.html

Ниже мы видим поле с информацией о правах, если они у вас есть.

Далее мы можем наблюдать сведения о регистрации брака, заявление на которое можно также подать через Egov kz.

Также если вы получаете какие-то социальные выплаты, вроде пособия по утери кормильца и что-то другое это также будет отображено в досье.

В случае наличия у вас имущества или авто, то все это также будет перечислено в личном кабинете.

Если вы являетесь учредителем одного или нескольких ТОО, а также имеете лицензии на определенные виды деятельности — все это также найдете о себе в данном разделе.

Далее следует раздел, о котором многие нас уже спрашивали — медицинские записи. По факту это информация в какой поликлинике вы прикреплены и какой врач вас обслуживает.

Подробнее по прикреплению себя к поликлинике онлайн читайте здесь — https://cabinethelp.kz/prikrepitsya-k-poliklinike.html

Далее мы можем наблюдать такие разделы личного кабинета как «Статус индивидуального предпринимателя» и «Обязательное социальное медицинское страхование».

По ИП все понятно, если вы являете ИП, то это здесь будет отображено.

А вот по ОСМС в личном кабинете пока старая информация, которая давно не обновлялась. Скорее всего с апреля данный раздел будет синхронизирован и также постоянно обновляться.

Актуальную информацию по своему статусу ОСМС можно уточнить в Call-Центр ФМС по номеру 1406.

Ниже можно увидеть еще несколько данных о вас — очередь на жилье, административные штрафы и данные о государственной службе, если вы как-то так или иначе с этим связаны.

Контактный телефон Egov.kz по всем вопросам — 1414

Услуги (25)

 • Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка инвалида
 • Назначение специального государственного пособия
 • Получение информации о назначении государственного специального пособия
 • Получение справок по опеке и попечительству
 • Получение информации о назначении государственного социального пособия по инвалидности
 • Назначение государственного социального пособия по инвалидности
 • Назначение социальной выплаты на случай потери работы
 • Назначение государственного социального пособия по возрасту
 • Выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям адресной социальной помощи
 • Назначение государственного социального пособия по случаю потери кормильца
 • Назначение жилищной помощи
 • Назначение единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей
 • Получение информации о назначении специального государственного пособия
 • Получение информации о назначении государственного социального пособия по случаю потери кормильца
 • Получение информации о назначении пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком по достижению им возраста одного года
 • Прием заявлений и документов от граждан группы I и III на получение жилья в рамках Программы развития регионов до 2020 года
 • Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
 • Получение информации о назначении государственного социального пособия по возрасту
 • Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности
 • Назначение социальной помощи в виде ежемесячных выплат гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства
 • Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами
 • Выдача удостоверения реабилитированному лицу
 • Назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) и потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года
 • Назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени»

Назначение социальной выплаты на случаи потери кормильца