Фнс норильска: официальный портал и адреса

Электронная жалоба на ФНС

Оýþòýþõ ÿÃÂõôýð÷ýðÃÂõýøõ ýðûþóþòþù ÃÂûÃÂöñàâ òýõôÃÂõýøõ þñÃÂõýðÃÂøþýðûÃÂýþù ÃÂÃÂÃÂðÃÂõóøø ýð üõÃÂÃÂðÃÂ. ÃÂþ ÿõÃÂøþôøÃÂõÃÂúø ÿÃÂõôÃÂÃÂðòøÃÂõûø ôðýýþóþ óþÃÂþÃÂóðýð ë÷ðñÃÂòðÃÂÃÂû þ ÃÂòþøàýõÿþÃÂÃÂõôÃÂÃÂòõýýÃÂàþñÃÂ÷ðýýþÃÂÃÂÃÂàø ÃÂÃÂÃÂðýþòûõýýÃÂàÿÃÂøýÃÂøÿðÃÂ. ÃÂÃÂûø ÿþÃÂõÃÂðàþÃÂôõûõýøõ òàÃÂÃÂþûúýÃÂûøÃÂààñõ÷óÃÂðüþÃÂýþÃÂÃÂÃÂÃÂ, òÃÂüþóðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòþü øûø ýõðôõúòðÃÂýþÃÂÃÂÃÂÃÂ, ýõ ÃÂûõôÃÂõà÷ðúÃÂÃÂòðÃÂàýð ÃÂÃÂþ óûð÷ð.
ÃÂðöôÃÂù ÿþÃÂõÃÂøÃÂõûàøüõõàòþ÷üþöýþÃÂÃÂàöðûþòðÃÂÃÂÃÂàýð äÃÂá ò ýõÃÂúþûÃÂúþ øýÃÂÃÂðýÃÂøù.

ÃÂþýÃÂðúÃÂàôûàöðûþñÃÂ

ÃÂÃÂÿÃÂðòøÃÂàöðûþñàýð ôõÃÂÃÂõûÃÂýþÃÂÃÂàÿÃÂõôÃÂÃÂðòøÃÂõûÃÂÃÂÃÂòð ýðûþóþòþù ÃÂûÃÂöñàò ÃÂþÃÂøûÃÂÃÂúõ üþöýþ ÃÂÃÂð÷àò òÃÂÃÂõÃÂÃÂþÃÂÃÂøõ øýÃÂÃÂðýÃÂøø. àõðûø÷þòðÃÂàÃÂÃÂþ üþöýþ ýõÃÂúþûÃÂúøüø òðÃÂøðýÃÂðüø:

  • ÷ðÃÂòúð ýð þÃÂøÃÂøðûÃÂýþü ÃÂðùÃÂõ ýðûþóþòþù ÃÂûÃÂöñÃÂ;
  • þÃÂÿÃÂðòøÃÂàöðûþñàÿøÃÂÃÂüþü;
  • ÿþöðûþòðÃÂÃÂÃÂàÃÂðúÃÂþü;
  • ÃÂõûõÃÂþý;
  • ûøÃÂýþõ ÿþÃÂõÃÂõýøõ ÃÂÃÂÃÂõöôõýøÃÂ.

ÃÂðöýþõ þóÃÂðýøÃÂõýøõ: þñÃÂõü ÿøÃÂÃÂüõýýþóþ þñÃÂðÃÂõýøàýõ ôþûöõý ÿÃÂõòÃÂÃÂðÃÂà2000 ÷ýðúþò.

ÃÂðûþñð ò üõÃÂÃÂýÃÂàÿÃÂþúÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂÃÂ

ÃÂðÃÂÃÂÃÂõýøÃÂ, ôþÿÃÂÃÂõýýÃÂõ ÃÂûÃÂöðÃÂøüø ýðûþóþòþù ÃÂûÃÂöñÃÂ, ôþûöýð ÃÂðÃÂÃÂüðÃÂÃÂøòðÃÂàø ÿÃÂþúÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂð. ÃÂðÃÂòûõýøõ òàüþöõÃÂõ ÿõÃÂõôðÃÂàûøÃÂýþ øûø ÿþÃÂÃÂþòÃÂü þÃÂÿÃÂðòûõýøõü. íÃÂþàòðÃÂøðýàÿþôÃÂþôøàôûàÃÂðÃÂÃÂüþÃÂÃÂõýøàÃÂõÃÂÃÂõ÷ýÃÂàýðÃÂÃÂÃÂõýøù.

àð÷ñøÃÂðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòþ ò ÃÂÃÂôõ

àõÃÂøÃÂõûÃÂýÃÂù ÃÂðó, ÃÂÃÂõñÃÂÃÂÃÂøù òÃÂõüõýø ø ýõúþÃÂþÃÂÃÂàÃÂÃÂõôÃÂÃÂò. íÃÂþàòðÃÂøðýàýõþñÃÂþôøüþ ÷ðôõùÃÂÃÂòþòðÃÂàò þÃÂþñÃÂàÃÂøÃÂÃÂðÃÂøÃÂÃÂ. ÃÂðÿÃÂøüõÃÂ, úþóôð ÃÂþÃÂÃÂÃÂôýøúø ÃÂÃÂÃÂõöôõýøàýõ÷ðúþýýþ ýõ ÿþ÷òþûÃÂÃÂàÿþûÃÂÃÂøÃÂàÿþûþöõýýÃÂõ ÃÂÃÂûÃÂóø. ÃÂõÃÂõô ÃÂõü úðú ÿøÃÂðÃÂà÷ðÃÂòûõýøõ, üàÃÂþòõÃÂÃÂõü ÿþûÃÂÃÂøÃÂàúþýÃÂÃÂûÃÂÃÂðÃÂøàÿÃÂþÃÂõÃÂÃÂøþýðûÃÂýþóþ ÃÂÃÂøÃÂÃÂð.íÃÂþ üþöýþ ÃÂôõûðÃÂàÿÃÂÃÂüþ ÃÂõùÃÂðÃÂ, ýð ôðýýþù ÃÂÃÂÃÂðýøÃÂõ.

ÃÂýÃÂõÃÂðúÃÂøòýÃÂù ÃÂðàôûàøýÃÂõÃÂýõÃÂ-úþýÃÂÃÂûÃÂÃÂðÃÂøø ÃÂðÃÂÿþûþöõý ò ÿÃÂðòþü ýøöýõü ÃÂóûàòðÃÂõóþ ÃÂúÃÂðýð.

ÃÂÃÂûø öõ òðÃÂð öðûþñð úðÃÂðõÃÂÃÂàúþýúÃÂõÃÂýþóþ ÃÂþÃÂÃÂÃÂôýøúð, üþöýþ þñÃÂðÃÂøÃÂÃÂÃÂàú õóþ ÃÂÃÂúþòþôøÃÂõûàÃÂÃÂð÷àò þÃÂôõûõýøø ÃÂÃÂÃÂõöôõýøÃÂ. íÃÂþ ÃÂðüðàÿÃÂþÃÂÃÂðàüõÃÂð.

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСМЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС2457057377

О компании:
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 25 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНН 2457057377, ОГРН 1042441490013 зарегистрировано 26.12.2004 в регионе Красноярский Край по адресу: 663305, Красноярский кр, город Норильск, улица Талнахская, 34. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала — руб.

Руководителем организации является: Начальник — Фомин Алексей Валентинович, ИНН . У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является «деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера».

Рейтинг организации:
Высокий
  подробнее

ВНИМАНИЕ: для оценки рисков работы с данной организацией рекомендуем отчет

Должная осмотрительность ?

Статус: ?
Действующее

Дата регистрации: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

26.12.2004
Размещенные вакансии

ОГРН 
?
 
1042441490013   
присвоен: 26.12.2004
ИНН 
?
 
2457057377
КПП 
?
 
245701001
ОКПО 
?
 
41065905
ОКТМО 
?
 
04729000001

Реквизиты для договора 
?
 …Скачать

Проверить блокировку cчетов 
?

Контактная информация +7(3… Посмотреть
?

Отзывы об организации 
?: 0   Написать отзыв

Юридический адрес: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
663305, Красноярский кр, город Норильск, улица Талнахская, 34
получен 26.12.2004
зарегистрировано по данному адресу:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Руководитель Юридического Лица
 ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Начальник
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Фомин Алексей Валентинович

ИНН ?

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

действует с По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
23.11.2012

Учредители ? ()

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
84.1 деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера

Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) ?

Реестр недобросовестных поставщиков: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

не числится.

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Данные РКН) ?

Регистрационный номер:   
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
24-12-000510 от По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
26.11.2012
Дата начала обработки:   
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
21.12.2012

Налоговый орган ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 25 По Красноярскому Краю
Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
26.12.2004

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР 
?
 
034021031658
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
30.12.2004
ФСС 
?
 
840000363924141
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
01.04.2006

Коды статистики

ОКАТО 
?
 
04429367000
ОКОГУ 
?
 
1327010
ОКОПФ 
?
 
75104
ОКФС 
?
 
12

Финансовая отчетность МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 25 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ?

В качестве Поставщика:

,

на сумму

В качестве Заказчика:

,

на сумму

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Судебные дела МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 25 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ?

найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Ответчик: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

, на сумму: 5 024 451,00 руб.

Истец: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

, на сумму: 252 394 006,00 руб.

найдено по наименованию (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Исполнительные производства МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 25 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
?

найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Лента изменений МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 25 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
?

Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?

Больше информации об организации — в Премиум доступе